Projektowanie osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej

mierzenie odległości na budowieZajmujemy się projektowaniem osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej. Dzieli się je na:

 • podstawowe
 • szczegółowe

 

Podstawowa osnowa realizacyjna

Podstawowa osnowa realizacyjna powinna być przygotowana przez doświadczonego geodetę. Wykonanie jej służy powiązaniu wytyczonego obiektu z terenem, który go otacza oraz uzbrojeniem. Powinna ona również nawiązywać do wcześniej nałożonych punktów geodezyjnych, aby jasne i czytelne było określenie nowych punktów.

 

Szczegółowa osnowa realizacyjna

Szczegółowa osnowa realizacyjna jest ściśle związana z pomiarami realizacyjnymi. Istnieją konkretne wytyczne i instrukcje, którymi należy się posługiwać w trakcie jej przygotowywania. Z tego też względu powinien zajmować się tym doświadczony geodeta, aby wszystkie dane techniczne były zgodne ze stanem faktycznym.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pomiary geodezyjne i dokumentacje bywają trudne do zrozumienia. Dlatego każdorazowo objaśniamy klientowi cel sporządzania konkretnych dokumentów i sposób ich wykorzystania.

 

Co zawiera projekt osnowy realizacyjnej?

Projekt osnowy realizacyjnej zawiera następujące informacje:

 • projekt i szkice lokalizacji punktów
 • sposoby wytyczania
 • ocenę wymaganej dokładności sporządzanej osnowy
 • proponowane sposoby wyrównania
 • wstępną analiza dokładności
 • sposób nawiązania do osnowy państwowej i wykorzystania punktów
 • projektowaną numerację i współrzędne
 • projektowany sposób stabilizacji
 • punkty przewidziane do zniszczenia

Projekt ten wykorzystywany jest m. in. do:

 • wytyczania granic działki i głównych osi obiektu
 • inwentaryzacji powykonawczej
 • aktualizacji mapy zasadniczej